O currículo de Bacharelato...

Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo
que se establece a ordenación e o currículo
de bacharelato na Comunidade Autónoma
de Galicia.

1. O alumnado maior de idade ou os seus pais/nais
ou titores legais mentres sexa menor decidirán sobre
se cursa ou non ensinanzas de relixión no momento
de formalizar a súa matrícula. O alumnado que opte
por non recibir ensinanzas de relixión permanecerá
nos centros educativos e contará coa debida atención
educativa.
2. O currículo da materia de relixión católica e das
diferentes confesións relixiosas con que o Estado
español ten subscritos acordos de cooperación en
materia educativa será competencia, respectivamente,
da xerarquía eclesiástica e das correspondentes
autoridades relixiosas. O seu contido deberá, en calquera
caso, ser respectuoso cos dereitos das persoas
marcados na lexislación vixente e nomeadamente co
valor da igualdade entre mulleres e homes.
3. A avaliación da materia de relixión católica realizarase
nos mesmos termos e cos mesmos efectos ca
a das outras materias do bacharelato. A avaliación
doutras confesións relixiosas axustarase ao establecido
nos acordos de colaboración en materia educativa
subscritos con elas polo Estado español.
Coa finalidade de garantir o principio de igualdade
e a libre concorrencia, as cualificacións desta
materia non computarán na obtención da nota media
para os efectos de acceso á universidade, a ciclos
superiores de formación profesional e a outros estudos,
nin nas convocatorias para a obtención de bolsas
e axudas ao estudo en que deban entrar en concorrencia
os expedientes académicos.


Bueno, empeza a debacle

2 evaluaciones:Unknown dijo...

unha puñetera vergonza lo de este conselleiro

Lasonrisadearturo dijo...

Lucíiiia! LLámame es urgente! buenas noticias pero necesito hablar contigo. Te envio un correo con mis teléfonos.

Publicar un comentario